ХҮҮХДЭЭ ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГТ ТҮР ХУГАЦААГААР ЯВУУЛЖ БАЙГАА ЭЦЭГ ЭХ, АСРАН ХАМГААЛАГЧДАД ХҮРГЭХ ЗӨВЛӨМЖ